δασμολογική ονοματολογία [Ελληνικά]:

9800000000 80 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ.

ΤΜΗΜΑ XXI ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

  • 9880000000 80 : Τμήματα κατασκευαστικών στοιχείων βιομηχανικού συγκροτήματος στο πλαίσιο του εξωτερικού εμπορίου (Κανονισμός ΕΚ αριθ. 113/2010 της Επιτροπής της 9.02.2010)