δασμολογική ονοματολογία [Ελληνικά]:

2800000000 80 ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ.

ΤΜΗΜΑ VI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ.

 • 2801000000 10: I. ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • 2801000000 80 : Φθόριο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο
 • 2802000000 80: Θείο εξαχνωμένο ή από κατακρήμνιση. Θείο κολλοειδές
 • 2803000000 80: Άνθρακας (αιθάλες από άνθρακα και άλλες μορφές άνθρακα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού)
 • 2804000000 80 : Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά
 • 2805000000 80 : Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους. Υδράργυρος
 • 2806000000 10: II. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 • 2806000000 80 : Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ). Χλωριοθειικό οξύ
 • 2807000000 80 : Θειικό οξύ. Θειικό οξύ ατμίζον
 • 2808000000 80: Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα
 • 2809000000 80 : Διφωσφορικό πεντοξείδιο. Φωσφορικό οξύ. Πολυφωσφορικά οξέα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης
 • 2810000000 80 : Βορικά οξείδια. Βορικά οξέα
 • 2811000000 80 : Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων
 • 2812000000 10: III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΟΞΥΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ Ή ΘΕΙΩΜΕΝΑ ΤΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 • 2812000000 80 : Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των μη μεταλλικών στοιχείων
 • 2813000000 80 : Θειούχα των μη μεταλλικών στοιχείων. Τριθειούχος φωσφόρος του εμπορίου
 • 2814000000 10: IV. ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΑ, ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
 • 2814000000 80 : Αμμωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία)
 • 2815000000 80 : Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα). Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα). Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου
 • 2816000000 80 : Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου. Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στροντίου ή του βαρίου
 • 2817000000 80 : Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου
 • 2818000000 80 : Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη. Οξείδιο του αργιλίου. Yδροξείδιο του αργιλίου
 • 2819000000 80 : Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου
 • 2820000000 80 : Οξείδια του μαγγανίου
 • 2821000000 80 : Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου. Χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70|% ή περισσότερο ενωμένο σίδηρο, που υπολογίζεται σε Fe@2O@3
 • 2822000000 80: Οξείδια και υδροξείδια του κοβαλτίου. Οξείδια του κοβαλτίου του εμπορίου
 • 2823000000 80 : Οξείδια του τιτανίου
 • 2824000000 80 : Οξείδια του μολύβδου. Μίνιο και κοκκινοκίτρινο μίνιο
 • 2825000000 80 : Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες βάσεις. Άλλα οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια μετάλλων
 • 2826000000 10: V. ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΛΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ
 • 2826000000 80 : Φθοριούχα. Φθοριοπυριτικά, φθοριαργιλικά και άλλα σύμπλοκα άλατα του φθορίου
 • 2827000000 80 : Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα. Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα
 • 2828000000 80 : Υποχλωριώδη. Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου. Χλωριώδη. Υποβρωμιώδη
 • 2829000000 80 : Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωμικά και υπερβρωμικά. Ιωδικά και υπεριωδικά
 • 2830000000 80 : Θειούχα. Πολυθειούχα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης
 • 2831000000 80 : Διθειώδη και όξινα θειώδη
 • 2832000000 80 : Θειώδη. Θειοθειικά
 • 2833000000 80 : Θειικά. Στυπτηρίες. Υπεροξοθειικά (υπερθειικά)
 • 2834000000 80 : Νιτρώδη. Νιτρικά
 • 2835000000 80 : Φωσφινικά (υποφωσφορώδη), φωσφονικά (φωσφορώδη) και φωσφορικά. Πολυφωσφορικά, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης
 • 2836000000 80 : Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά). Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπορίου που περιέχει καρβαμιδικό του αμμωνίου
 • 2837000000 80 : Κυανιούχα, οξυκυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα
 • 2839000000 80 : Πυριτικά. Πυριτικά των αλκαλικών μετάλλων του εμπορίου
 • 2840000000 80 : Βορικά. Υπεροξοβορικά (υπερβορικά)
 • 2841000000 80 : Άλατα των οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων
 • 2842000000 80 : Άλλα άλατα των ανόργανων οξέων ή υπεροξοοξέων, με εξαίρεση τα αζωτίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αργιλοπυριτικά καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης), άλλα από τα αζωτίδια
 • 2843000000 10: VI. ΔΙΑΦΟΡΑ
 • 2843000000 80 : Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές πολυτίμων μετάλλων, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης. Αμαλγάματα πολυτίμων μετάλλων
 • 2844000000 80 : Ραδιενεργά χημικά στοιχεία και ραδιενεργά ισότοπα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χημικά στοιχεία και ισότοπα σχάσιμα και γόνιμα) και οι ενώσεις τους. Μείγματα και κατάλοιπα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά
 • 2845000000 80 : Ισότοπα άλλα από εκείνα της κλάσης|2844. Ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης
 • 2846000000 80 : Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, των μετάλλων των σπανίων γαιών, του υττρίου ή του σκανδίου ή των μειγμάτων των μετάλλων αυτών
 • 2847000000 80: Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ), έστω και αν έχει στερεοποιηθεί με ουρία
 • 2848000000 80 : Φωσφορούχα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, με εξαίρεση τα σιδηροφωσφίδια
 • 2849000000 80 : Καρβίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης
 • 2850000000 80 : Υδρίδια, νιτρίδια, αζωτίδια, πυριτίδια και βορίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, άλλα από τις ενώσεις που αποτελούν επίσης καρβίδια της κλάσης|2849
 • 2852000000 80 : Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές υδραργύρου, εκτός από τα αμαλγάματα
 • 2853000000 80 : Άλλες ανόργανες ενώσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται και το αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας). Υγροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια). Συμπιεσμένος αέρας. Αμαλγάματα άλλα από εκείνα των πολυτίμων μετάλλων